Уважаеми клиенти ,

Във връзка с прилагането на Общия Регламент за защита на личните данни
(ЕС) 2016/679 и с оглед Вашата сигурност, сме длъжни да Ви уведомим, че нашата компания ”Алфа Лонг Бийч” ООД , считано от м. май 2018 г. разработи и внедри Вътрешни правила за защита на личните данни. Документът е изготвен съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR) и Закона за защита на личните данни на Република България. Ние сме компания , ангажирана и отговорна за сигурността и опазване на неприкосновеността на Вашите лични данни и сме предприели мерки за защита на личната Ви информация срещу неупълномощен достъп, разкриване , промяна , както и поддържанато на верността и актуалността й. Предоставяме на Вашето внимание следната Декларация за поверителност , валидна от м.май 2018 г .

Декларация за поверителност

Декларацията за поверителност е специално изготвена и предназначена за
сайта www.longbeachresort.bg и хотелския комплекс Лонг Бийч Резорт и СПА
, собственост на Алфа Лонг Бийч ООД. Тя предоставя информация за
процедурите на събиране и ползване на информацията , целите на събирането ,
сроковете на ползване и съхранение и Вашите права по отношение на промяна.
Ние събираме и обработваме Вашите лични данни,единствено когато доброволно
сте ни ги предоставили. Алфа Лонг Бийч ООД не споделя, продава или отдава
под наем Вашите лични данни на трети лица , както и не събира „чувствителна”
информация за Вас ,освен ако не ни я предоставите доброволно.

посети

Когато решите да резервирате помещение и осъществите настаняване в нашия
хотелски комплекс Лонг Бийч Резорт и СПА или ползвате продукти и услуги в
нашите обекти или посещавате нашия сайт, Вие предоставяте Вашата лична
информация за събране и обработка, съгласно определените правила и условия
и действащите приложими закони .
1. Видовете лични данни, които събираме във връзка с дейността си :
За клиенти на Лонг Бийч Резорт и СПА
– Лични данни за физическа идентичност
– имена, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане , пол, гражданство , номер на лична
карта, държава , дата на пристигане , дата на заминаване.
Тези данни са необходими за създавена на акаунти и за попълване на
Регистър на настанените туристи . Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за
туризма лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят
регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на
реализираните от тях нощувки.
– Данни, необходими за осъществяване на нашата търговска и
маркетингова дейност :
– Вашият имейл адрес, телефонен номер за кореспонденция ;
– Платежна информация (вид и номер на Вашата платежна карта , име на
картодържателя, дата на валидност и код за сигурност) в случай на
плащане с кредитна карта , както и подробни данни за фактуриране и
платежна сметка , след доброволното предоставяне на данните за нея от
Ваша страна;
– Информация за престоя , включваща дата на пристигане и заминаване,
направени специални заявки (предпочитания за настаняване в
определен апартамент , височина на етажа , гледка , удобства , данни за
превозни средства , които ще паркирате в базата ни , ползване на
автомобили под наем , данни за полети и трансфери и други ползвани
допълнителни услуги );
– Данни, които ни предоставяте във връзка с Вашите маркетингови
предпочитания или при участие в промоционални оферти, програми за
лоялни клиенти ;
– Данни,събирани при организиране на лични или корпоративни
мероприятия –дата на събитието , брой гости , тип настаняване , видове
изхранване , ценови нива и бюджетна рамка . Ако сте участник в
събитието може да споделим данни /доколкото това е позволено от
закона/ с организаторите , а ако сте организатор – с доставчици на услуги
и партньори по повод реалзацията .
– Ако участвате в активности и оферти , разпостранявани чрез мрежи като
Фейсбук , Линктин , Инстаграм и други , споделени с Лонг Бийч Резорт и
СПА , ние бихме могли да получим информация за Вас, в съответствие с
настройките Ви в социалната мрежа като местоположение , регистрация,
дейности , снимки , списъци с приятели , предпочитания ,отбелязвания и
т.н.

– Ако кандидатствате за работа и изберете като канал за комуникация
нашия сайт или други специализирани сайтове за предлагане на работа ,
изпращайки CV, Вие ни предоставяте информация за Ваши лични данни.
– Когато посещавате нашия уебсайт, се събира автоматично информация ,
която би могла да бъде лични данни. Тя включва езикови настройки, IP
адрес, местоположение, настройки и операционна система на
устройството, информация за регистри, време на използване, заявен
URL адрес, отчет за състоянието, информация за версията на браузъра,
операционна система.
Ваше право е да изберете какви лични искате да ни предоставяте изъвън
изискуемите по закон във връзка с хотелската Ви регистрация . Ако обаче
изберете да не предоставяте определени подробности, някои от транзакциите
Ви с нас по отношение на история и статистика на активността Ви могат да
бъдат засегнати.
За собственици на апартаменти в Лонг Бийч Резорт и СПА
– Лични данни за физическа идентичност – Имена, / ЕГН, дата на
раждане , номер на лична карта , държава , адрес , телефони за връзка ,
и-мейл адрес .
– Търговски – данни за придобита собственост по силата на сключен
договор – № сграда , № апартамент, разпределние, квадратура,цена .
2. Цели на събирането и обработката на Вашите лични данни :
– за извършване и администриране на резервациите Ви.
– за да предоставим услуги по обслужването Ви като клиенти.
– за маркетингови и търговски дейности , за подобряване на качествата
на услугите , доколкото това е разрешено от закона.
– за промоционални услуги ,оферти , специални предложения , изпратени
чрез мейл, поща , социални мрежи ,телефон,известия и тестови
съобщения ,уеб сайта,телевизионния канал във Вашето помещение.
– за планиране на мероприятия ,срещи , събития
– за изпращане на оферти , ценови предложения фактури , сметки – по
мейл или точен пощенски адрес .
– във връзка със сигурността , откриване и предотвратяване на измами
– за юридически цели , за обработване и разрешаване на правни спорове
или искове
3. Споделяне на информация с трети страни :
– Доставчици на услуги – трети страни: Ако използвате доставчици на
услуги, сайтове за колективни услуги,сайтове за резервации и
настаняване , които обработват личните Ви данни от наше име. Това
обработване ще бъде за целите, включени в тази Декларация за
поверителност, като например осъществяване на настаняване , на

плащания.Тези доставчици са обвързани от клаузи за поверителност и
нямат право да използват личните ви данни за свои собствени цели или
за каквато и да е друга цел.
– Търговски корпоративни партньори и доставчици на услуги – трети лица ,
участници като подизпълнители при предоставянето на услугите .
– Компетентни органи: Ние сме длъжни да разкриваме лични данни на
органи и държавни институции, съобразно законови процедури, отговори
на запитвания от страна на компетентни органи или когато е необходимо
за предотвратяване, установяване или преследване на криминална
дейност или измами и с оглед защита на правата и собствеността на
Алфа Лонг Бийч ООД , на неговите служители , клиенти и патньори.

4. Запазване на данни
Ние ще запазим информацията Ви, която може да включва лични данни,
толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставяме услугите и да
спазим приложимите закони, както и в случай на разрешаване на спорове,
откриване и предотвратяване на измами или други незаконни дейности.
Най – краткият срок за ”забравяне” на личните Ви данни е датата , не по-рано
от отпътуването Ви /край на предоставяне на услуга и / или датата на
издаване на счетоводни документи за разплащанията по предоставените
услуги – с Вас лично , с Вашият туроператор или агент , с партньорски сайт за
резервации .
В случай на желание от Ваша страна и/ или изтичане на срока по приложимите
закони за съхранение на данни, ние сме длъжни и ще унищожим информацията
, отпечатана върху хартия по сигурен начин – нарязване , изгаряне , а тази ,
съхранявана на технически носители – посредством специално разработените и
внедрени процедури за това,без да може да бъде отново възпроизведена или
възобновена .
Ако сте клиент на Лонг Бийч Резорт и СПА , Ви информираме че в комплекса е
налична система за 24 часово видеонаблюдение , която записва и
възпрозвежда Вашите действия при влизане в комплекса , в обектите и
сградите до напускането Ви . Данните се съхраняват временно – до седмица и
се ползват единствено и само в случай на кражби , нарушения на вътрешния
ред, щети . Записите се предоставят единствено и само на компетентните
органи на реда ,след получаване на съответните документи за това от тяхна
страна .
5. Вашите права съгласно Общия регламент :
– Да поискате копие от личната информация, която съхраняваме за Вас;
– Да поискате да актуализираме или да отстраним фактически неточности
в съхраняваната за Вас информация;
– Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на
предоставените Ви услуги , но не по-рано от срокове , необходими за
осъществяване на дейностите ни съгласно законовата уребда ;

– Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за
маркетингови и търговски цели ;
– Да поискате да бъдат заличени Ваши лични данни, обработването на
които не отговаря на изискванията на нормативната уредба;

Декларацията за поверителност може да се бъде променяна , допълвана и
актуализирана периодично по всяко време.
Ако желаете да се свържете с нас, може да го направите на адрес :
България , гр. Варна ,бул.Цар Освободител № 255 , Алфа Лонг Бийч ООД

м. май 2018 г.
Варна

Login Form
Register Form