Уважаеми клиенти ,

Във връзка с прилагането на Общия Регламент за защита на личните данни
(ЕС) 2016/679 и с оглед Вашата сигурност, сме длъжни да Ви уведомим, че
нашата компания ”Алфа Лонг Бийч” ООД , считано от м. май 2018 г. разработи и
внедри Вътрешни правила за защита на личните данни. Документът е изготвен
съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който
се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR) и Закона за защита на личните данни на
Република България .
Ние сме компания , ангажирана и отговорна за сигурността и опазване на
неприкосновеността на Вашите лични данни и сме предприели мерки за
защита на личната Ви информация срещу неупълномощен достъп, разкриване ,
промяна , както и поддържанато на верността и актуалността й.
Предоставяме на Вашето внимание следната Декларация за поверителност ,
валидна от м.май 2018 г .

Декларация за поверителност

Декларацията за поверителност е специално изготвена и предназначена за
сайта www.longbeachresort.bg и хотелския комплекс Лонг Бийч Резорт и СПА
, собственост на Алфа Лонг Бийч ООД. Тя предоставя информация за
процедурите на събиране и ползване на информацията , целите на събирането ,
сроковете на ползване и съхранение и Вашите права по отношение на промяна.
Ние събираме и обработваме Вашите лични данни,единствено когато доброволно
сте ни ги предоставили. Алфа Лонг Бийч ООД не споделя, продава или отдава
под наем Вашите лични данни на трети лица , както и не събира „чувствителна”
информация за Вас ,освен ако не ни я предоставите доброволно.

посети

Когато решите да резервирате помещение и осъществите настаняване в нашия
хотелски комплекс Лонг Бийч Резорт и СПА или ползвате продукти и услуги в
нашите обекти или посещавате нашия сайт, Вие предоставяте Вашата лична
информация за събране и обработка, съгласно определените правила и условия
и действащите приложими закони .
1. Видовете лични данни, които събираме във връзка с дейността си :
За клиенти на Лонг Бийч Резорт и СПА
– Лични данни за физическа идентичност
– имена, ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане , пол, гражданство , номер на лична
карта, държава , дата на пристигане , дата на заминаване.
Тези данни са необходими за създавена на акаунти и за попълване на
Регистър на настанените туристи . Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за
туризма лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят
регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на
реализираните от тях нощувки.
– Данни, необходими за осъществяване на нашата търговска и
маркетингова дейност :
– Вашият имейл адрес, телефонен номер за кореспонденция ;
– Платежна информация (вид и номер на Вашата платежна карта , име на
картодържателя, дата на валидност и код за сигурност) в случай на
плащане с кредитна карта , както и подробни данни за фактуриране и
платежна сметка , след доброволното предоставяне на данните за нея от
Ваша страна;
– Информация за престоя , включваща дата на пристигане и заминаване,
направени специални заявки (предпочитания за настаняване в
определен апартамент , височина на етажа , гледка , удобства , данни за
превозни средства , които ще паркирате в базата ни , ползване на
автомобили под наем , данни за полети и трансфери и други ползвани
допълнителни услуги );
– Данни, които ни предоставяте във връзка с Вашите маркетингови
предпочитания или при участие в промоционални оферти, програми за
лоялни клиенти ;
– Данни,събирани при организиране на лични или корпоративни
мероприятия –дата на събитието , брой гости , тип настаняване , видове
изхранване , ценови нива и бюджетна рамка . Ако сте участник в
събитието може да споделим данни /доколкото това е позволено от
закона/ с организаторите , а ако сте организатор – с доставчици на услуги
и партньори по повод реалзацията .
– Ако участвате в активности и оферти , разпостранявани чрез мрежи като
Фейсбук , Линктин , Инстаграм и други , споделени с Лонг Бийч Резорт и
СПА , ние бихме могли да получим информация за Вас, в съответствие с
настройките Ви в социалната мрежа като местоположение , регистрация,
дейности , снимки , списъци с приятели , предпочитания ,отбелязвания и
т.н.

– Ако кандидатствате за работа и изберете като канал за комуникация
нашия сайт или други специализирани сайтове за предлагане на работа ,
изпращайки CV, Вие ни предоставяте информация за Ваши лични данни.
– Когато посещавате нашия уебсайт, се събира автоматично информация ,
която би могла да бъде лични данни. Тя включва езикови настройки, IP
адрес, местоположение, настройки и операционна система на
устройството, информация за регистри, време на използване, заявен
URL адрес, отчет за състоянието, информация за версията на браузъра,
операционна система.
Ваше право е да изберете какви лични искате да ни предоставяте изъвън
изискуемите по закон във връзка с хотелската Ви регистрация . Ако обаче
изберете да не предоставяте определени подробности, някои от транзакциите
Ви с нас по отношение на история и статистика на активността Ви могат да
бъдат засегнати.
За собственици на апартаменти в Лонг Бийч Резорт и СПА
– Лични данни за физическа идентичност – Имена, / ЕГН, дата на
раждане , номер на лична карта , държава , адрес , телефони за връзка ,
и-мейл адрес .
– Търговски – данни за придобита собственост по силата на сключен
договор – № сграда , № апартамент, разпределние, квадратура,цена .
2. Цели на събирането и обработката на Вашите лични данни :
– за извършване и администриране на резервациите Ви.
– за да предоставим услуги по обслужването Ви като клиенти.
– за маркетингови и търговски дейности , за подобряване на качествата
на услугите , доколкото това е разрешено от закона.
– за промоционални услуги ,оферти , специални предложения , изпратени
чрез мейл, поща , социални мрежи ,телефон,известия и тестови
съобщения ,уеб сайта,телевизионния канал във Вашето помещение.
– за планиране на мероприятия ,срещи , събития
– за изпращане на оферти , ценови предложения фактури , сметки – по
мейл или точен пощенски адрес .
– във връзка със сигурността , откриване и предотвратяване на измами
– за юридически цели , за обработване и разрешаване на правни спорове
или искове
3. Споделяне на информация с трети страни :
– Доставчици на услуги – трети страни: Ако използвате доставчици на
услуги, сайтове за колективни услуги,сайтове за резервации и
настаняване , които обработват личните Ви данни от наше име. Това
обработване ще бъде за целите, включени в тази Декларация за
поверителност, като например осъществяване на настаняване , на

плащания.Тези доставчици са обвързани от клаузи за поверителност и
нямат право да използват личните ви данни за свои собствени цели или
за каквато и да е друга цел.
– Търговски корпоративни партньори и доставчици на услуги – трети лица ,
участници като подизпълнители при предоставянето на услугите .
– Компетентни органи: Ние сме длъжни да разкриваме лични данни на
органи и държавни институции, съобразно законови процедури, отговори
на запитвания от страна на компетентни органи или когато е необходимо
за предотвратяване, установяване или преследване на криминална
дейност или измами и с оглед защита на правата и собствеността на
Алфа Лонг Бийч ООД , на неговите служители , клиенти и патньори.

4. Запазване на данни
Ние ще запазим информацията Ви, която може да включва лични данни,
толкова дълго, колкото е необходимо, за да Ви предоставяме услугите и да
спазим приложимите закони, както и в случай на разрешаване на спорове,
откриване и предотвратяване на измами или други незаконни дейности.
Най – краткият срок за ”забравяне” на личните Ви данни е датата , не по-рано
от отпътуването Ви /край на предоставяне на услуга и / или датата на
издаване на счетоводни документи за разплащанията по предоставените
услуги – с Вас лично , с Вашият туроператор или агент , с партньорски сайт за
резервации .
В случай на желание от Ваша страна и/ или изтичане на срока по приложимите
закони за съхранение на данни, ние сме длъжни и ще унищожим информацията
, отпечатана върху хартия по сигурен начин – нарязване , изгаряне , а тази ,
съхранявана на технически носители – посредством специално разработените и
внедрени процедури за това,без да може да бъде отново възпроизведена или
възобновена .
Ако сте клиент на Лонг Бийч Резорт и СПА , Ви информираме че в комплекса е
налична система за 24 часово видеонаблюдение , която записва и
възпрозвежда Вашите действия при влизане в комплекса , в обектите и
сградите до напускането Ви . Данните се съхраняват временно – до седмица и
се ползват единствено и само в случай на кражби , нарушения на вътрешния
ред, щети . Записите се предоставят единствено и само на компетентните
органи на реда ,след получаване на съответните документи за това от тяхна
страна .
5. Вашите права съгласно Общия регламент :
– Да поискате копие от личната информация, която съхраняваме за Вас;
– Да поискате да актуализираме или да отстраним фактически неточности
в съхраняваната за Вас информация;
– Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на
предоставените Ви услуги , но не по-рано от срокове , необходими за
осъществяване на дейностите ни съгласно законовата уребда ;

– Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни за
маркетингови и търговски цели ;
– Да поискате да бъдат заличени Ваши лични данни, обработването на
които не отговаря на изискванията на нормативната уредба;

Декларацията за поверителност може да се бъде променяна , допълвана и
актуализирана периодично по всяко време.
Ако желаете да се свържете с нас, може да го направите на адрес :
България , гр. Варна ,бул.Цар Освободител № 255 , Алфа Лонг Бийч ООД

м. май 2018 г.
Варна

Нощувка + СПА + закуска, обяд, вечеря – 73.00 лв.
Априлска ваканция в Long Beach Resot & SPA. Резервирайте 3 нощувки през Април и платете по-малко!
73.00лв
Guest / Night
 • Нощувка
 • SPA
 • Закуска
 • Обяд
 • Вечеря
Show Details
Великден в Long Beach Resort & SPA
Великден в Long Beach Resort & SPA
81.00лв
Guest / Night
 • Нощувка
 • SPA
 • Закуска
 • Обяд
 • Вечеря
 • Следобедно кафе
Show Details

СПА ДЕН
През месеците февруари и март SPA Kelara няма да бъде на разположение.

 

СПА ДЕН В ПЕТЪК, СЪБОТА И НЕДЕЛЯ  – 25 лв. на човек
СПА ДЕН В НЕДЕЛЯ след 16:00 ч. – 20 лв. на човек.
Деца от 5 до 11,99 г. – 50 % отстъпка.

 СПА ДЕН + ОБЯД (ПЕТЪК – НЕДЕЛЯ)

Ползване на Термална зона “ Келара СПА“ + ОБЯД на блок маса или сет меню 35 лв. на човек на ден;

Деца от 5 до 11,99 г. – 22 лв. на човек на ден

*Часове за изхранване от 12:00  – 14:00 ч 

– финладска сауна
– парна баня
– джакузи (36 – 37°C)
– солна стая (халотерапия)
– релакс зона
– приключенски душ
– ледено ведро
– акватоничен минерален басейн с вградени аеро и хидромасажни легла, водопад и гейзер (34 – 36°C);

 


 РУСКА БАНЯ* /с включена Термална зона/ – 190 лв. за 4 часа.
Руската баня е традиционна руска парна баня и е известна от дълбока древност за провеждане на хигиенни и лечебни процедури. Представлява две стаи – за отдих и за парни процедури и къпане (парилка). В банята има печка, която нагрява камъните, с голям коефициент на задържане на топлина, които затоплят помещението. След като камъните се нагреят достатъчно, те се поливат с вода, от дървен съд, за да се образува пара. Напарването става на дървени пейки.
Банята оказва благоприятно влияние както на душевното състояние (сваля нервното напрежение, стреса, преумората и др.) така и на физическото здраве (усилва кръвоснабдяването на органите, увеличава ритъма на сърцето, активизира обмяната на веществата и др.). След подобна баня се приповдига настроението, нервната система се уравновесява, нормализира и изчезва физическата умора, подобрява се апетита. Всичко това дава усещане за бодрост, лекота на движенията.

*Ползването на Руска баня изисква резервация минимум 1 час предварителнo.


  тел. 0895 537 777

Използването на хавлии и халати е срещу допълнително заплащане:
Хавлия – 1 лв.
Халат – 3 лв.

Руска баня

 

Руската баня е традиционна руска парна баня. Състои се от парно помещение с дървени скамейки и печка на дърва, която е покрита със специални парни камъни с голям коефициент на задържане на топлина и подходящи за заливане с вода и създаване на големи количества водна пара. Изливането на водата става с подходящ съд, обикновено това е кофа от дърво или пластмаса, издържаща висока температура. За разлика от финската сауна руската баня не е толкова гореща, тъй като е прието да се излива повече вода върху парните камъни, отколкото в сауната. Поради това помещението с печката на банята е с по-голямо съдържание на водни пари.

За да бъде преживяването съвсем истинско, можете да ползвате оригинални евкалиптови и хвойнови клонки и да се потопите в купел със студена вода. В предверието на банята Ви очаква приятен кът за отдих и оригинален самовар.

Банята оказва благоприятно влияние както на душевното състояние  (сваля нервното напрежение, стреса, преумората и др.) така и на физическото здраве (усилва кръвоснабдяването на органите, увеличава ритъма на сърцето, активизира обмяната на веществата и др.). След подобна баня се приповдига настроението, нервната система се уравновесява, нормализира и изчезва физическата умора, подобрява се апетита. Всичко това дава усещане за бодрост, лекота на движенията.

 

РУСКА БАНЯ* с включена Термална зона – 190,00 лв.  за 4 часа.

*Ползването на Руска баня изисква резервация минимум 1 час предварителнo.

КЕЛАРА СПА МЕНЮ

 

/тел. за резервации: 0895 537 777/

Шикозен салон

 

Насладете се на цялостна грижа за косата – подстригване, оформяне, боядисване, терапии за коса. В изтънчена и модерна обстановка нашите специалисти ще се погрижат за изяществото на Вашите ръце и ще облекчат натоварването на изморените крака.

Плувен басейн

 

Плувният басейн в комплекс Long Beach Resort & SPA е уникален по рода си с подвижни стени и таван – през неактивния сезон басейнът е закрит, а през летния сезон се открива.

Басейнът е с минерална вода и поддържа целогодишно температура между 27 – 30 градуса.

Плувния басейн се предоставя безплатно на гостите на Long Beach Resort & SPA.

 

Римски терми

Термална зона на СПА център „КЕЛАРА“

 

Влезте в светилище на красота и спокойствие, където елегантният съвременен стил се съчетава с древните сводести тавани и каменни стени от римската епоха!

 

 

В римските терми на КЕЛАРА СПА може да се насладите на СПА ДЕН или СПА + ОБЯД.

 

 

Плажен ресторант Long Beach bar & Dinner

На самата плажна ивица, a-ла-картен ресторант Long Beach Bar & Dinner  предлага голям избор от свежи салати, пици, бургери и разнообразие от морски специалитети.

През тъмната част на денонощието с помощта на гостуващи DJ организираме плажни партита до изгрев слънце. Море, звездно небе, чаша мартини или шампанско и Вие!

Заведението е с капацитет от 140 места, напълно обновен през пролетта на 2017-та година, предлага перфектно обслужване и стилен интериор за Вашето събитие!

Ресторант „Изкушение“

През летния сезон ресторант „Изкушение“ предлага ежедневено на своите гости качествен и разнообразен бюфет (закуска, късна закуска, обяд, следобеден снак и вечеря). Ресторантът е обзаведен във винтидж стил и разполага със 120 места целогодишно + открита тераса с 40 места. В ресторанта се организира цялостното изхранване на гостите записали нощувка със закуска  (BB) и Всичко Включено (All Inclusive).

 

Login Form
Register Form